نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86914

چکیده

اثر سطوح مختلف کلسیم (6/0 و 3/0 درصد)، آنزیم فیتاز (صفر و 1500 واحد) و اسیدسیتریک (صفر و یک درصد) در جیره‌های حاوی 15/0 درصد فسفر غیرفیتات، بر عملکرد رشد، صفات لاشه و خصوصیات شیمیایی استخوان با استفاده از 882 قطعه جوجه‌ گوشتی نر 10روزه از سن 11 تا 40 روزگی در یک آرایش فاکتوریل 2×2×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار (کنترل مثبت و هشت جیره بدون منبع معدنی فسفر) و هفت تکرار بررسی شد. افزودن فیتاز افزایش وزن روزانه و بازده خوراک را افزایش داد، اما اثر فیتاز در جوجه‌های دریافت‌کننده جیره حاوی 6/0 درصد کلسیم در 25 تا 40 روزگی آشکارتر بود (01/0>P). با کاهش غلظت کلسیم، افزایش وزن روزانه (24-11روزگی) و بازده خوراک (24-11 و 42-25 روزگی) کاهش یافت. هم‌چنین استفاده از اسیدسیتریک در جیره‌های حاوی 3/0 درصد کلسیم تأثیر منفی بر این صفات داشت (01/0>P). افزودن هم‌زمان فیتاز و اسیدسیتریک به جیره‌ حاوی 6/0 درصد کلسیم در مقایسه با جیره 3/0 درصد بازده خوراک را افزایش داد (01/0>P). افزودن فیتاز به جیره، سبب افزایش درصد خاکستر انگشتان و سدیم استخوان و کاهش غلظت کلسیم و فسفر استخوان شد (01/0>P). با کاهش سطح کلسیم و افزودن فیتاز، فسفر استخوان کاهش یافت (01/0>P). وزن نسبی قلب و پانکراس با افزودن فیتاز به جیره کاهش یافت (05/0>P). با کاهش سطح کلسیم، وزن نسبی کبد و پانکراس افزایش و درصد چربی شکمی و قلب کاهش یافت (05/0>P). براساس نتایج حاصل، افزودن فیتاز و اسیدسیتریک به جیره حاوی‌ 6/0 درصد کلسیم، سبب بهبود عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره حاوی فسفر غیرفیتات پایین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of phytase, citric acid and calcium concentration on growth performance, carcass traits and bone chemical properties of broiler chicken fed diets containing low non-phytate phosphorus

چکیده [English]

Effect of different levels of calcium (0.3 and 0.6%), phytase (0 and 1500 FTU/kg), and citric acid (0 and 1%) in diets containing 0.15% of non-phytate phosphorus, on growth performance, carcass traits, and bone chemical properties were investigated using 882 10-day-old male broilers from 11 to 40 days of age in 2×2×2 factorial arrangements based on a completely randomized design including 9 treatments (positive control and eight diets without any inorganic phosphorus) and 7 replications. The supplementation of phytase increased average daily gain and gain to feed ratio, but the effect of phytase was more apparent in broiler chickens received diets containing 0.6% calcium at 25 to 40 days of age (P< 0.01). Reducing dietary calcium levels decreased average daily gain (11 to 24 days) and gain to feed ratio (11 to 24 and 25 to 42 days). Also, the inclusion of citric acid in diets containing 0.3% calcium had a negative effect on these traits (P< 0.01). The combination of phytase and citric acid in diets containing 0.6% Ca increased the feed efficiency compared to the 0.3% diet (P< 0.01). Phytase supplementation increased toe ash and bone sodium percentage and decreased bone calcium and phosphorus concentration (P< 0.01). Bone phosphorus decreased by reducing dietary calcium levels and phytase supplementation (P < 0.01). The relative heart and pancreas weight decreased with phytase supplementation (P< 0.05). Reducing dietary calcium levels increased the relative liver and pancreas weight and decreased abdominal fat and heart percentage (P< 0.05). According to the results, the combination of phytase and citric acid in diets containing 0.6% calcium was more effective in improving growth performance of broilers fed diets containing low non-phytate phosphorus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone mineralization
  • Calcium
  • Citric acid
  • phosphorus
  • Phytase enzyme
  • Phytic acid