نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، ، گروه علوم دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، ، گروه علوم دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jap.2022.86912

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط بین قابلیت هضم ماده معدنی منیزیم با وزن بدن، مصرف خوراک و آنزیم فیتاز با 120 قطعه جوجه گوشتی نر لاین B آرین پرورش‌یافته به‌صورت انفرادی انجام شد. به پرند‌گان دو جیره استاندارد و جیره مکمل‌شده با یک گرم آنزیم فیتاز (FTU/Kg500) اختصاص داده شد. خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن هفتگی، ضریب تبدیل غذایی در دوره پرورش و قابلیت هضم منیزیم در بازه 28 تا 30 روزگی اندازه گیری شدند. با استفاده از مدل گامپرتز، نرخ رشد، وزن اولیه و حداکثر ظرفیت رشد بررسی شد. نرخ رشد و حداکثر ظرفیت رشد در گروه مصرف‌کننده آنزیم فیتاز بیش‌تر بود (05/0P<). افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر جیره‌های مکمل‌شده آنزیم فیتاز بهبود یافت (05/0P<). قابلیت هضم منیزیم در جیره‌های آنزیم فیتاز نسبت به جیره‌های پایه استاندارد بیش‌تر بود (05/0P<). میزان نرخ رشد مدل‌سازی‌شده بر قابلیت هضم منیزیم تأثیرگذار بود، به‌طوری‌که قابلیت هضم منیزیم در پرند‌گان با نرخ رشد بالاتر (ظرفیت رشدی سریع‌تر)، بیش‌تر بود (05/0P<). همبستگی بین قابلیت هضم منیزیم و افزایش وزن بدن مثبت بود و با افزایش هضم منیزیم، افزایش وزن بهبود یافت (05/0P<). براساس نتایج حاصل، پرند‌گان با پتانسیل رشد بالاتر، توانایی بیش‌تری در هضم منیزیم دارند و این قابلیت هضم در اثر استفاده از آنزیم فیتاز بیش‌تر می‌شود. بنابراین می‌توان در برنامه‌های اصلاح نژاد جوجه‌های آرین توجه بیش‌تری به ارتباط بین استفاده از ماده معدنی منیزیم و پارامتر نرخ رشد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of apparent digestibility of magnesium in relation to body weight, growth rate and phytase enzyme in B line of Arian broilers

نویسندگان [English]

  • ali nazari 1
  • hamed ahmadi 2
  • farid shariatmadari 3

1

2

3

چکیده [English]

This study was performed to investigate the relationship between apparent digestibility of magnesium (Mg) with body weight, feed intake and phytase enzyme with 120 individual B-line Arian male broilers. Birds were assigned two standard diets and a diet supplemented with one gram of phytase (FTU / 500 kg). Daily feed intake, weekly weight gain, feed conversion ratio during rearing and Mg digestibility were measured at 28 to 30 days. Using Gompertz model, growth rate (c), initial weight (b) and maximum growth potential (m) were analyzed. Growth rate and maximum growth potential were higher in the group fed phytase enzyme (P <0.05). Weight gain and feed conversion ratio improved under the effect of phytase supplemented diets (P <0.05). Magnesium digestibility was higher in phytase enzyme diets than standard basal diets (P <0.05). The results showed that the modeled growth rate affected the Mg digestibility, so that birds with higher growth rate (faster growth potential) had more potential for Mg digestion (P<0.05). The relationship between Mg digestibility and body weight gain was positive and with increasing Mg digestion, weight gain improved (P<0.05). Birds with higher growth potential have the ability to digest more Mg, and this digestibility is increased by the use of the phytase enzyme. Therefore, in the breeding programs of Arian chickens, more attention can be paid to the relationship between the use of Mg and the growth rate parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arian broiler
  • digestibility
  • Gompertz model
  • Growth rate
  • Magnesium