نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86904

چکیده

اثر سطوح مختلف پرو­بیوتیک بتاپلاس بر عملکرد رشد و ریخت­شناسی بافتی ژژنوم بلدرچین ژاپنی با استفاده از تعداد 288 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی، با شش تیمار چهار تکرار و 12 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی از سن یک تا 42 روزگی بررسی شد. تیمارها شامل گروه شاهد (بدون افزودنی)؛ سه جیره حاوی سطوح 5/0، یک و 5/1 گرم در کیلوگرم جیره پروبیوتیک بتاپلاس؛ جیره با کمبود پروتئین و جیره با کمبود پروتئین و حاوی یک گرم در کیلوگرم بتاپلاس بود. مصرف خوراک، وزن بدن و افزایش وزن بدن به­صورت هفتگی اندازه­گیری و ضریب تبدیل محاسبه شد. در 42 روزگی دو پرنده از هر تکرار به­طور تصادفی انتخاب، کشتار و صفات مربوط به تفکیک لاشه مورد سنجش قرار گرفت. به­منظور بررسی صفات ریخت‌سنجی بافت روده، از ژژنوم نمونه‌برداری شد. استفاده از پروبیوتیک بتاپلاس در میزان یک گرم در کیلوگرم جیره، مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل و برخی ریخت‌سنجی ژژنوم را بهبود داد (05/0>P). در پرندگانی که با جیره حاوی سطح 5/1 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک بتاپلاس تغذیه شدند ضخامت پرز، قطر کریپت و تعداد سلول­های جامی کاهش یافت (05/0>P). براساس نتایج حاصل، استفاده از بتاپلاس در جیره در سطح یک میلی­گرم بر کیلوگرم، فراسنجه­های عملکرد رشد و بافتی ژژنوم را در بلدرچین ژاپنی بهبود می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Betaplus probiotic on growth performance and jejunum histomorpholometrical characteristics in Japanese quail (Coturnix Japonica )

چکیده [English]

The effect of Betaplus probiotic in the diet on growth performance and histomorphometry of Japanese quail jejunum was investigated by using 288 broiler chicks with 6 treatments, 4 replications and 12 birds per each in a completely randomized design from 1 to 42 days of age. The experimental treatments included: control group (without additives); three diets containing levels of 0.5, 1 and 1.5 g/kg of Betaplus probiotic; diet with deficient in protein, and diet with deficient in protein and contained 1 g/kg of Betaplus. Feed intake, and body weight gain were measured weekly and feed conversion ratio was calculated. At 42 days of age, two birds were randomly selected from each replicate and the traits related to carcass dissection were assessed. For histomorphometrical evaluation of the intestine, the jejunum samples were collected. The utility of Betaplus probiotic at level 1 g/kg improved food intake, weight gain, conversion factor and some histomorphometrical parameters of jejunum (P< 0.05). In birds were fed with level of 1.5 g/kg Betaplus, the villi thickness and crypt diameter and number of the goblet cells were decreased (P< 0.05). According to the results, the use of Betaplus probiotic at level 1 g/kg in the diet improves the growth performance and histological parameters of the jejunum in Japanese quail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carcass
  • Intestinal tissue
  • Performance
  • Probiotic
  • Quail