نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86898

چکیده

اثر مخمر ساکرومایسس سرویسیه بر عملکرد رشد، شاخص سلامتی، گوارش­پذیری مواد مغذی، متابولیت­های سرم و رفتار مصرف خوراک گوساله­های شیرخوار با استفاده از 18 رأس گوساله نر شیرخوار نژاد سیمنتال با سن حدوداً 20 روز و وزن بدن اولیه 4/2±47 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش تکرار بررسی شد. تیمارها شامل 1- گروه شاهد (بدون مخمر)، 2- تیمار حاوی 5/2 گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در روز و 3- تیمار حاوی پنج گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در روز بود. طول دوره آزمایشی 60 روز که شامل هفت روز دوره عادت­پذیری بود. مصرف ماده خشک و افزایش وزن روزانه اندازه‌گیری و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. گوارش‌پذیری مواد مغذی و متابولیت‌های خون اندازه‌گیری شد. گوساله­هایی که پنج گرم مخمر  در روزدریافت کردند افزایش وزن بالاتر و ضریب تبدیل بهتری داشتند (05/0P<). میزان غلظت گلوکز، کلسترول، تری­گلیسیرید و نیتروژن اوره­ای خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم ماده­خشک در گوساله­هایی که پنج گرم مخمر مصرف کردند، بالاتر از گروه شاهد بود (05/0P<). با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از مخمر باعث بهبود افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک و نیز افزایش معنی­دار قابلیت هضم ماده­خشک می­شود، بنابراین می­توان از مخمر ساکرومایسس سرویسیه در جیره­های گوساله­های شیرخوار در سطح پنج گرم در روز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Saccharomyces cerevisiae on growth performance, nutrient digestibility, serum metabolites and feeding behavior of Simmental dairy calves

چکیده [English]

Effect of Saccharomyces cerevisiae on growth performance, health index, nutrient digestibility, serum metabolites and feed intake behavior of dairy calves using 18 Simmental dairy male calves aged about 20 days and initial body weight 47±2.4 kg was studied in a completely randomized design with 3 treatments and 6 replications. Treatments included: 1- control group (without yeast), 2- treatment containing 2.5 grams of Saccharomyces cerevisiae yeast per day and 3- treatment containing 5 grams of Saccharomyces cerevisiae yeast per day. The experimental period lasted 60 days, which the first 7 days were considered as adaptation period. Dry matter intake and daily weight gain were measured, and feed conversion ratio was calculated. Digestibility of nutrients and blood metabolites were also determined. The calves received 5 grams of yeast had higher weight gain and better feed conversion ratio (P<0.05). Blood glucose, cholesterol, triglyceride, and nitrogen urea concentrations were not affected by experimental treatments. The digestibility of dry matter was higher in dairy calves consuming 5 grams of yeast than the control group (P< 0.05). According to the results of the present study, the use of yeast increased daily weight gain and dry matter digestibility and improved feed conversion ratio. Therefore, Saccharomyces cerevisiae yeast can be used in dairy calf diets at a level of 5 grams per day

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • dairy calf
  • Nutrient digestibility
  • Performance
  • Saccharomyces cerevisiae yeast