نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86897

چکیده

به‌منظور بررسی اثر متقابل فصل و اندازه ذرات علوفه جیره بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده پرتولید، از تعداد 100 رأس گاو هلشتاین اوایل دوره در دو فصل بهار و تابستان (هر فصل از 50 راس) در قالب دو تیمار حاوی علوفه یونجه با اندازه ذرات درشت (میانگین هندسی 7/7 میلی‌متر) و تیمار حاوی علوفه یونجه با اندازه ذرات ریز (با میانگین هندسی 2/4 میلی‌متر) استفاده شد. مقدار ماده خشک مصرفی گاوها به‌صورت گروهی و هم‌چنین تولید شیر گاوها به‌صورت انفرادی ثبت شد. نتایج نشان داد که میزان تولید شیر، درصد پروتئین، لاکتوز و کل مواد جامد شیر در فصل بهار در مقایسه با فصل تابستان بیش‌تر بود (01/0P <). تولید شیر خام و نیز درصد لاکتوز شیر گاوهای تغذیه‌شده با جیره حاوی علوفه ریز در مقایسه با جیره حاوی علوفه درشت، تمایل به افزایش داشت (01/0P <). مقدار مصرف ماده خشک از جیره حاوی علوفه با اندازه ذرات درشت در مدت زمان صفر الی دو ساعت پس از خوراک‌دهی صبح در فصل تابستان بیش‌تر از فصل زمستان بود (01/0P <). به‌طور کلی گاوهایی که با خوراک حاوی علوفه با اندازه ذرات ریز تغذیه می‌شوند الگوی مصرف خوراک یکنواخت‌تری در طول فصول بهار و تابستان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction effects of season and dietary forage particle size on milk yield and composition of lactating Holstein dairy cows during the early lactation period

چکیده [English]

To evaluate the interaction effects of season and dietary forage particle size on milk yield and composition, 100 early lactation Holstein cows in two seasons of spring and summer (each season with 50 heads) in the form of two treatments containing alfalfa forage with large particle size (geometric mean 7.7 mm) and fine particle size (with a geometric mean of 4.2 mm) were used. The amount of dry matter intake of cows was recorded in groups and the milk production of cows was recorded individually.The results showed that milk yield, protein, lactose and total solid percentage of milk were higher within spring compared to summer (P< 0.01). Milk yield (P= 0.09) and milk lactose percentage (P = 0.08) for cows fed fine forage particle size trended to be higher than cows fed long forage particle size. The amount of dry matter intake within two hours after feeding for summer was higher than spring (P< 0.01). Overall, results of the predent study indicated that cows fed with fine forage particle size had more homogeneous feeding behavior pattern within both studied season than cows fed long forage particle size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early lactating
  • Holstein cows
  • Forage particle size
  • Heat stress
  • Milk