نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jap.2022.86895

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد هیبریدهای حاصل از تلاقی شش لاین کرم ابریشم ژاپنی IRA1، IRA3، IRA5، IRA7، IRA9 و IRA11 با شش لاین کرم ابریشم چینی IRA2، IRA4، IRA6، IRA8، IRA10 و IRA12 بود. هیبریدهای جدید حاصل از تلاقی لاین­های مذکور به‌همراه هیبریدهای تجاری موجود (به‌عنوان شاهد) برای شش صفت وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، وزن پیله‌های خوب، درصد شفیرگی و درصد شفیرگی پیله‌های خوب در بهار 1399 پرورش یافته و عملکرد آن‌ها ثبت شد. هیبریدهای IRA7×IRA6 و IRA7×IRA12 برای صفات تولیدی وزن پیله و وزن قشر پیله عملکرد بالاتری نسبت به هیبریدهای تجاری داشتند (01/0P<)، اما هنگامی که صفات تولیدی همراه با صفات ماندگاری (درصد شفیرگی و درصد شفیرگی پیله­های خوب) در شاخص ارزیابی لحاظ شدند جزو هیبریدهای منتخب قرار نگرفتند. وزن قشر­ پیله و درصد قشرپیله در هیبرید تجاری 32×31 بیش‌تر از سایر هیبریدها (جدید و تجاری) بود (01/0P<). میانگین‌های صفات درصد شفیرگی و درصد شفیرگی پیله­های خوب تفاوت معنی‌دار بین هیبریدها داشتند (01/0P<)، و ترکیبات IRA5×IRA12، IRA1×IRA10 و IRA11×IRA6 کم‌ترین میانگین‌ را برای هر دو صفت نسبت به سایر هیبریدها از خود نشان دادند (01/0P<). نتایج حاصل نشان داد که هفت هیبرید IRA9×IRA2، IRA11×IRA2، IRA3×IRA6، IRA3×IRA2، IRA7×IRA4، IRA7×IRA10، IRA7×IRA8 از میزان حداقل تعیین‌شده برای هر شش صفت بیش‌تر بودند.لذا می‌توان از آن‌ها در خط تولید تجاری جهت تأمین تخم نوغان موردنیاز کشور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of performance of hybrids obtained by crossbreeding of new lines of Iranian silkworm and identification of superior hybrids

چکیده [English]

 
The aim of the present study was to investigate the performance of the hybrids obtained by crosses of the six Japanese silkworm lines named IRA1, IRA3, IRA5, IRA7, IRA9, and IRA11 and six Chinese silkworm lines named IRA2, IRA4, IRA6, IRA8, IRA10, and IRA12. The new hybrids derived from these lines along with available commercial hybrids (as control groups) for six traits including cocoon weight, cocoon shell weight, cocoon shell percentage, best cocoon weight, pupation rate and best cocoon pupation rate were measured and recorded in spring 2020. The IRA7×IRA6 and IRA7×IRA12 hybrids had more performance in comparison with commercial hybrids in terms of productive traits including cocoon weight and cocoon shell weight (P < 0.01), but, when productive and viability traits (pupation rate and best cocoon pupation rate) were considered together in an evaluation index, they were not among the selected hybrids. Commercial 31×32 hybrid in terms of cocoon shell weight and cocoon shell percentage had more performance in comparison with the other hybrids (new and commercial) (p<0.01). Hybrids had a significant difference for pupation rate and best cocoon pupation rate (P < 0.01), and the IRA5×RA12, IRA1×IRA10 and IRA11×IRA6 hybrids showed the lowest mean for both traits in comparison to other hybrids (P < 0.01). The results obtained from the present study indicated that seven hybrids including IRA9×IRA2, IRA11×IRA2, IRA3×IRA6, IRA3×IRA2, IRA7×IRA4, IRA7×IRA10 and IRA7×IRA8 were greater than the minimum set for every six traits. Therefore, they can be used to supply the country's required silkworm eggs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crossbreeding
  • Iranian silkworm
  • Productive traits
  • Superior hybrid
  • Viability traits