اثر عصاره گیاه مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره‌سازی به حالت مایع در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

ابوذر غلامپور؛ خلیل میرزاده؛ صالح طباطبایی وکیلی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 583-592

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر عصاره مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی در زمانهای مختلف ذخیره‌سازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتی‌گراد‌ بود. اسپرم‌گیری از 10راس قوچ نژاد عربی با متوسط سن 2/5 سال بطور هفتگی (هر هفته یکبار) به مدت شش هفته انجام شد. پس از افزودن سطوح صفر، 1/5، سه و 4/5 درصد عصاره مارچوبه به رقیق‌کننده منی، فراسنجه‌های کیفی ...  بیشتر