تأثیر کربوهیدرات های دیواره سلولی خوراک بر عملکرد رشد و بیان ژن‌های درگیر در انتقال مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

اکبر یعقوبفر؛ رضوان یعقوب فر؛ احسان زارع بنادکوکی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 223-233

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات کربوهیدرات‌های دیواره سلولی جیره‌های غذایی مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و بیان ژن‌های موثر در انتقال گلوکز (SGLT1 GLUT2)، پپتید (PepT1) و تولید موسین (MUC2) در روده باریک جوجه گوشتی انجام شد. در این مطالعه تعداد 1100 قطعه جوجه یک روزه مخلوط (جنس نر و ماده)، از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 11 تیمار و ...  بیشتر