بررسی مقایسه ای عملکرد پروار و خصوصیات لاشه بره‌های لری بختیاری و آمیخته‌های رومانف × لری بختیاری

مرتضی کرمی؛ محسن باقری

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 689-695

چکیده
  هدف از این آزمایش بررسی مقایسه ای عملکرد پروار و خصوصیات کمی لاشه بره های لری بختیاری و آمیخته های رومانفΧلری بختیاری بود. به همین منظور از 44 راس بره لری بختیاری 100 روزه  و 44 راس بره آمیخته رومانف با لری بختیاری 100 روزه در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2Χ2Χ2 با دو گروه ژنتیکی(لری بختیاری و آمیخته رومانفΧلری بختیاری)جنس ...  بیشتر