مقایسه دقت برآورد ارزش‌ اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش‌های پارامتری و ناپارامتری

یحیی محمدی؛ محمد مهدی شریعتی؛ سعید زره داران؛ محمد رزم کبیر؛ محمدباقر صیادنژاد؛ محمدباقر زندی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-11

چکیده
  انتخاب ژنومی ابزاری جدید برای برآورد ارزش‌های اصلاحی صفات کمّی با استفاده از نشانگرهای مولکولی است. معیار کارایی انتخاب ژنومی، دقت پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی ژنومی است. در تحقیق حاضر، دقت پیش‌بینی‌ ژنومی روش‌های پارامتری و ناپارامتری در 345 گاو هلشتاین محاسبه شد. صفات مطالعه‌شده مقدار شیر، میزان چربی، میزان پروتئین، و سلول‏های ...  بیشتر