ارزیابی اثر اقتصادی تراکم جوجه‌ریزی و مواد بستر بر عملکرد تولید در جوجه‌های گوشتی

مجید عباسی؛ محمد رضا عابدینی؛ سید ناصر موسوی

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 61-71

چکیده
  تأثیر تراکم گله و نوع ماده استفاده‌شده به‌عنوان بستر، بر عملکرد تولید و فراسنجه‌های اقتصادی جوجه­های گوشتی، با استفاده از تعداد 2016 قطعه جوجه گوشتی یک­روزه سویه راس 308، در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 با سه سطح تراکم جوجه­ریزی ]10 (شاهد)، 14 و 18 قطعه پرنده در مترمربع[ و دو نوع ماده بستری ]تراشه­های چوب (شاهد) و مقوای بستر[ در قالب طرح ...  بیشتر