دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 752323، تابستان 1390، صفحه 1-58 
5. بررسی چندشکلی ژن میوستاتین در سه نژاد گوسفند ایرانی شال، زل و زندی

صفحه 33-40

یونس میار؛ عبدالرضا صالحی؛ سید احمد آل یاسین؛ سمیه رئوف زاده


6. اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و فراسنجه های خونی بره های نر نژاد زندی

صفحه 41-48

احمد افضل‌ زاده؛ محسن آبسالان؛ سید داود شریفی؛ علی اکبر خادم؛ داود قندی