دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-67 
3. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و تولیدمثل در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 21-28

زهره شیرمرادی؛ عبدالرضا صالحی؛ رستم پهلوان؛ محمدرضا ملاصالحی


5. استفاده از کاه جو خیسیده و یونجه در جیره گاوهای شیرده

صفحه 37-50

احمد افضل‌ زاده؛ هادی قربانی فارمد؛ محسن دانش مسگران؛ علی اکبر خادم